ANBI gegevens

1] Naam instelling : Vrije Baptisten Gemeente Nehemia (VBG Nehemia)

2] RSIN 805502208 (Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer)

3] Naam : VBG Nehemia
Adres : Zaagmolenstraat 2
Postcode : 9101 AJ
Woonplaats : Dokkum
Telefoon : 0519-221215
E-mailadres : info@nehemiadokkum.nl
Website : www.nehemiadokkum.nl

4] Doelstelling
De gemeente stelt zich ten doel:
a. God te verheerlijken en Hem de eer geven die Hem toekomt ( Grootmaken );
b. Toerusting en opbouw ( Groeien ); door woordverkondiging, door de leden te leren om te onderhouden alles wat de Here Jezus bevolen heeft (Matteüs 28:18-20) en door de leden toe te rusten tot discipelschap en dienstbetoon (Efeziërs 4:1-16).
c. Evangelisatie en zending ( Getuigen); door verkondiging van het evangelie van Jezus Christus, de enige Weg tot behoud voor alle mensen (Marcus 16:15,16; Handelingen 1:8; 4:12).

5] Beleidsplan
a. De gemeente tracht haar doelstelling te verwezenlijken door: het samenkomen in diensten. Lofprijzing, aanbidding, gebed, offerande, getuigenis en onderwijs door prediking kunnen onderdeel uitmaken van de diensten.
b. het onderhouden van de twee instellingen die de Heer aan de gemeente heeft gegeven: de doop door onderdompeling en de maaltijd van de Heer. Voorwaarde voor beide is persoonlijk geloof.
c. het houden van overige samenkomsten, zoals bijbelstudies voor jeugd en volwassenen, bidstonden, zondagsschool en dergelijke.
d. het indelen van de gemeente in kringen welke dienen tot gemeenschap, gebed en onderwijs.
e. het aanbieden van pastorale zorg.
f. het organiseren en opzetten van diaconale werkzaamheden.
g. het organiseren en opzetten van speciale acties welke één of meerdere doelen dienen.
h. het, indien nodig, uitoefenen van tucht.
i. andere passende middelen, die hiertoe kunnen bijdragen.

6] Bestuurssamenstelling
De gemeente wordt geleid door de oudstenraad, de voorganger van de gemeente maakt deel uit van deze oudstenraad. Onder verantwoordelijkheid van de oudstenraad worden de verschillende taakgroepen geleidt door taakgroepleiders en teamleiders.

7] Beloningsbeleid
De gemeente heeft een voorganger in dienst op basis van een vast contract. Tevens zijn in dienst van de gemeente en een parttime penningmeester. Verdere werkzaamheden in de gemeente gebeuren op vrijwillige basis.

8] Activiteiten
a. het houden van samenkomsten op de zondagochtend (met een kindernevendienst)
b. het regelmatig houden van themadiensten op (veelal) de zondagavond
c. bijbelstudies
d. huiskringen
e. gebedsavonden

9] Financiële verantwoording

Baten en Lasten
begroting realisatie realisatie
2018 2017 2016
baten
 Bijdragen gemeenteleden 162.000 160.563 140.358
 Subsidies en overige bijdragen van derden 8.000 9.878 7.529
Totaal baten 170.000 170.441 147.887
lasten
 Bestedingen pastoraat (predikant en kerkelijk werkers) 78.100 84.359 75.126
 Bestedingen kerkdiensten, zondagschool- en jeugdwerk 18.000 11.669 8.750
Zending en evangelisatie 13.600 10.568 10.325
 Lasten kerkelijke gebouwen  (incl. groot onderhoud) 35.750 24.935 45.027
 Lasten financiering 18.500 18.730 19.180
 Lasten algemeen en beheer 18.000 17.200 18.368
Totaal lasten 181.950 167.461 176.776
Resultaat (baten – lasten) -11.950 2.980 -28.889