Anbi gegevens

 1. Naam instelling : Vrije Baptisten Gemeente Nehemia (VBG Nehemia)
 2. RSIN 805502208 (Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer)
 3. KvK 75794233 (Kamer van Koophandel nummer)
 4. Naam : VBG Nehemia
  Adres : Zaagmolenstraat 2
  Postcode : 9101 AJ
  Woonplaats : Dokkum
  Telefoon : 0519-221215
  E-mailadres : info@nehemiadokkum.nl
  Website : www.nehemiadokkum.nl
 5. Doelstelling
  De gemeente stelt zich ten doel:

  1. God te verheerlijken en Hem de eer geven die Hem toekomt ( Grootmaken );
  2. Toerusting en opbouw ( Groeien ); door woordverkondiging, door de leden te leren om te onderhouden alles wat de Here Jezus bevolen heeft (Matteüs 28:18-20) en door de leden toe te rusten tot discipelschap en dienstbetoon (Efeziërs 4:1-16).
  3. Evangelisatie en zending ( Getuigen); door verkondiging van het evangelie van Jezus Christus, de enige Weg tot behoud voor alle mensen (Marcus 16:15,16; Handelingen 1:8; 4:12).
 6. Beleidsplan
  1. De gemeente tracht haar doelstelling te verwezenlijken door: het samenkomen in diensten. lofprijzing, aanbidding, gebed, offerande, getuigenis en onderwijs door prediking kunnen onderdeel uitmaken van de diensten.
  2. Het onderhouden van de twee instellingen die de Heer aan de gemeente heeft gegeven: de doop door onderdompeling en de maaltijd van de Heer. Voorwaarde voor beide is persoonlijk geloof.
  3. Het houden van overige samenkomsten, zoals bijbelstudies voor jeugd en volwassenen, bidstonden, zondagsschool en dergelijke.
  4. Het indelen van de gemeente in kringen welke dienen tot gemeenschap, gebed en onderwijs.
  5. Het aanbieden van pastorale zorg.
  6. Het organiseren en opzetten van diaconale werkzaamheden.
  7. Het organiseren en opzetten van speciale acties welke één of meerdere doelen dienen.
  8. Het, indien nodig, uitoefenen van tucht.
  9. Andere passende middelen, die hiertoe kunnen bijdragen.
 7. Bestuurssamenstelling
  De gemeente wordt geleid door de oudstenraad, de voorganger van de gemeente maakt deel uit van deze oudstenraad. Onder verantwoordelijkheid van de oudstenraad worden de verschillende taakgroepen geleidt door coördinatoren en teamleiders.
 8. Beloningsbeleid
  De gemeente heeft een voorganger in dienst op basis van een vast contract. Tevens zijn in dienst van de gemeente en een parttime penningmeester en een kinderwerker. Verdere werkzaamheden in de gemeente gebeuren op vrijwillige basis.
 9. Activiteiten
  1. het houden van samenkomsten op de zondagochtend (met een kindernevendienst)
  2. het regelmatig houden van themadiensten op (veelal) de zondagavond
  3. bijbelstudies
  4. huiskringen
  5. gebedsavonden
 10. Financiële verantwoording
Baten en Lasten
begroting realisatie realisatie
2021 2020 2019
baten
 Bijdragen gemeenteleden 171.000 175.335 164.656
 Subsidies en overige bijdragen van derden 5.000 5.064 10.180
Totaal baten 176.000 180.399 174.836
lasten
 Bestedingen pastoraat (predikant en kerkelijk werkers) 76.500 76.431 72.173
 Bestedingen kerkdiensten, zondagschool- en jeugdwerk 16.000 17.307 11.626
Zending en evangelisatie 11.000 7.072 15.339
 Lasten kerkelijke gebouwen  (incl. groot onderhoud) 43.000 41.659 19.077
 Lasten financiering 16.400 16.709 17.599
 Lasten algemeen en beheer 15.000 11.172 18.189
Totaal lasten 177.900 170.350 154.003
Resultaat (baten – lasten) – 1.900 10.049 20.833